ETMD Tüzüğü

ÖNEMLİ NOT : Tüzüğümüzün orjinalinin kopyası bu sayfada bulunmakta olup referans olarak gösterilemez ve kullanılamaz.


ETMD

ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

Tüzük Değişikliği 25/02/2023; 20/03/2021; 10/03/2018; 21/03/2015; 19/02/2011; 17/02/2007; 05/02/2005; 21/03/2001; 09/08/2000

 

MADDE 1   

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

22 Şubat 2000 tarihinde kurulan derneğin adı ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ’dir. Dernek Merkezi İstanbul’dur.

 

MADDE 2   

DERNEĞİN AMACI

Elektrik alanında faaliyet gösterecek olan Derneğin amacı ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLİK meslek uygulamalarının ilerleme ve gelişmesine çalışarak bu konuda en yüksek uluslararası teknolojik seviyeye erişmektir. 

 

MADDE 3   

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek Madde 2’de tarif edilen amaçların gerçekleşmesi için aşağıdaki faaliyetleri yapar:

  

3.1   Üyelerin ülke içinde ve uluslararası alanda tanıtılması ve teknik gelişimi için yazılı, sözlü ve görsel yayın yapmak, kitaplık ve teknik bilgi ve iletişim merkezi kurmak.

 

3.2   Elektrik Tesisat Mühendisliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarının ve hizmetlerinin toplum içinde anlaşılması ve toplumun bilinçlendirilmesi, hizmete güvenilmesi için girişimlerde bulunmak, periyodik toplantılar düzenlemek.

 

3.3   Üyelerin özel ve kamu kuruluşları arasındaki ilişkileri düzenleyici esasları tesbit etmek amacı ile araştırmalar yapmak, yüksek teknoloji esaslarını ve standartlarını; tasarım, yapım, üretim, işletme usul ve kurallarını ülkemiz koşullarına uyarlamak, ülkede yaymak ve yetkililere önerilerde bulunmak.

 

3.4   Elektrik Tesisat Mühendisliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları, (Meslek ve İhtisas Odaları, Üniversite ve Kamu Kuruluşları v.b.) ile iletişim ve uyum içinde Elektrik Tesisat Mühendisliğinin kalkınmasına hizmet edici çalışmalar ve iş birliği yapılmasını sağlamak, mesleki uzmanlık dallarının belirlenmesi, mesleki uzmanlığa dönük gelişim ve bu mühendislik kuruluşlarının gelişmesini sağlamak amacıyla iletişim kurulmasına yardımcı olmak.

 

3.5   Kamu ve özel işlerde çıkacak teknik ve mesleki anlaşmazlıklarda bilimsel ve teknik kurallara uygun bilirkişilik, hakemlik, jürilik ve değerlendirme hizmetleri vermek; sahalarında uzman üyeler ile teknik hizmetleri istek halinde organize etmek.

 

3.6   Uluslararası teknik ve teknolojik gelişim ve buluşları, gelişmiş ülke mühendislik kuruluşları, dernek ve birlikleri, teknik ve bilimsel iş birliği ile ülkemize aktarmak, meslek sonrası eğitim, burs, staj olanakları için genç meslektaşlara imkân sağlamak, elektrik tesisat mühendisliği alanında onları uzmanlığa yönlendirmek.

 

3.7   Üyeler arasında dayanışma, bilgi, görgü ve teknik sorunlarda çözüm için araştırma ve koordinasyon sağlamak ve gerekli çalışmalar yapmak, tesisler kurmak ve şubeler açmak.

 

3.8   Belirli zamanda yapılacak veya yazılacak eser, proje, iş ve yayınları ödüllendirmek ve para ödülü vermek üzere üyeleri teşvik etmek.

 

3.9   Elektrik tesisat mühendisliği hizmetlerinin imalat, taahhüt, montaj, proje, danışmanlık, konularında tecrübeli mühendisler tarafından yapılması için çaba sarf etmek.

 

3.10    Özel ve kamu kuruluşlarının hazırladığı kanun, yönetmelik ve şartnamelerde ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ’nin yayınladığı dokümanların kullanımı hususunda gayret sarf etmek.

 

3.11      Elektrik Tesisat Mühendisliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarının sözleşme taslaklarını hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla görüşerek uygulanması için çaba sarf etmek ve kararname, yönetmelik vb. gibi yürütme kararları çıkartılması için yardımcı çalışmaları yapmak.

 

3.12      Elektrik Tesisat Mühendisliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarının yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı için faaliyetlerde bulunmak ve bunun için broşürler bastırmak, yaymak ve bu hususta T.C. dış temsilciliklerinin ve ilgili kuruluşların, dış ülke mesleki kuruluş ve üniversitelerinin yardımını sağlamak.

 

3.13      ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ’nin ve üyelerinin uluslararası veya ulusal diğer mühendislik birlik, kuruluş, örgüt ve enstitü üyelik katılımlarını teşvik etmek ve üyelerinin kuvvetlenmesini sağlayıcı, tanıtımını gerçekleştirici, statüsünü sağlamlaştırıcı ve ülkemiz yararlarını sağlayıcı ilmi ve teknik çalışmalar yapmak ve gerekli teşebbüslerde bulunmak.

 

3.14      Elektrik Tesisat Mühendisliği meslek uygulamaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, kamu yönetimlerine bu alanda yardımcı olmak, toplumun bu alandaki çıkarlarını korumak için çalışmalar yapmak.

 

3.15      Konferans, seminer, çalıştay, sempozyum (bilgi şöleni), açık oturum, forum, panel ve bilimsel toplantılar organize etmek. Müze ziyareti, gezi, sergi ve fuarlar düzenlemek. Broşür, bülten, dergi, gazete, kitap yayınlamak. Bilgisayar teknolojisine bağlı olarak USB, CD, WEB Sitesi ve benzeri sistemler oluşturmak. Her türlü hediyelik eşya, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırmak ve dağıtmak.

 

3.16      Amaç ve Hizmet konularına bağlı olarak gelir getirici iktisadi işletmeler kurmak, ayrıca eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanlarını değerlendirmek amacı ile tesisler açmak ve işletmek.

 

3.17      Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilik açmak.

 

3.18      Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir. Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

 

3.19      Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak Genel Kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

 

3.20      Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya iş birliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

 

3.21      Dernek yukarıda tanımlanan hedef ve faaliyetleri gerçekleştirmek amacı ile Özel öğretim kurumları işletmeciliği yapabilir.

 

3.22      Dernek siyasetle uğraşmaz, Siyasi otoriteye bağlanmaz, ANAYASA imkânlarında mesleki hizmetleri ilgilendiren konularda uzman mühendislik görüşünü kamuya duyurur.

 

MADDE 4   

AHLAKİ VE MESLEKİ DAVRANIŞ GENEL KURALLARI

Elektrik Tesisat Mühendislerinin uymak zorunda oldukları, Mühendislik mesleğinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış Ahlak ve Meslek Genel Kuralları aşağıda tanımlanmıştır.

 

4.1   Üyeler; toplumun sağlık, huzur ve güvenliğini gözetme sorumluluklarını her zaman şahsi, kurumsal ve diğer kişilerin sorumluluklarının üzerinde tutacaktır,

 

4.2   Üyeler; toplumun ve üyeliğin güvenine layık olacak şekilde, üyelerin ve mesleğin onur, güvenilirlik ve saygısını gözetecek şekilde hareket edecektir,

 

4.3   Üyeler; verdikleri servis veya tavsiyeleri veya üstlendikleri mühendislik görevlerini sadece uzmanlık alanları dâhilinde, dikkatli ve gayretli olarak yerine getireceklerdir,

 

4.4   Üyeler; müşterileri, işverenleri ve meslektaşları da dâhil olmak üzere tüm topluma karşı adaletli, dürüst ve iyi niyetli olacaklardır,

 

4.5   Üyeler; bilgi ve becerilerini, toplumun sağlık, güvenlik ve refahını bozmayacak şekilde, işverenleri, müşterileri ve temsilcisi veya danışmanı bulundukları kişilerin çıkarları doğrultusunda kullanacaklardır,

 

4.6   Üyeler; dâhil oldukları proje ve faaliyetlerin sosyal ve çevresel sonuçlarını müşterilerine, işverenlerine, topluma ve kendi aralarında duyurmak için her türlü makul yola başvuracaklardır,

 

4.7   Üyeler; fikirlerini, demeçlerini ve şahitliklerini adalet ve dürüstlük ile, uygun bilgi çerçevesinde vereceklerdir,

 

4.8   Üyeler; kariyerleri boyunca konuları ile ilgili bilgi, beceri ve uzmanlıklarını geliştirmeye çalışacak ve aynısını yapmaya gayret edenlere yardım edip, cesaretlendireceklerdir,

 

4.9   Üyeler bu prensipleri çiğnemeyecek, çiğnenmesine neden ve yardımcı olmayacak, destekleyenlerin yanında olacaktır.

 

4.10  Eylem ve işlemleri dernek üyeliği ile bağdaşmayan, AHLAKİ VE MESLEKİ DAVRANIŞ GENEL KURALLARI hükümlerine mugayir hareket edenler ve mesleğin şeref ve haysiyetini haleldar edenlere ONUR KURULU’nun kararı ile 6.4 maddesinde yazılı cezalardan birisi tatbik edilir. Bu kararlara Genel kurulda itiraz edilebilir.

 

MADDE 5   

ÜYELİK

5.1   TANIM

Fiil Ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş ve Tesisat Mühendisliği alanında, Elektrik, Elektronik Bilgisayar v.b. bilim dallarını içeren Mühendislik konularında deneyim ve hizmetleri olan, mesleki çalışmasını bunların üretim, satış, montaj, satın alma, tasarım, araştırma, uygulama, test, kontrol, kabul, işletme ve servise alma, bakım ve onarım hizmetlerinden birinde veya birkaçında sürdüren eğitim, yönetim, uygulama, tasarım ve işletme hizmeti sunan Elektrik Tesisat Mühendislerinin dernek üyesi olması için aşağıdaki koşullara uyması gereklidir.

 

5.1.1        Meslekte beş senelik tecrübesi içinde en az üç senesini eğitim, imalat, pazarlama, tedarik, temin,

mümessillik, tasarım, kontrol, müşavirlik hizmetlerinde veya benzer kuruluşlarda ortak veya yönetici, sorumlu mühendis, projeci, müşavir olarak bizzat mesuliyet alarak iş yapmış olarak geçirmek,

 

5.1.2        T.C Devleti tarafından verilmiş ve denkliği kanunlar ile kabul edilmiş Elektrik, Elektronik, Bilgisayar v.b. bilim dallarını içeren Mühendislik diplomasına sahip olmak,

 

5.1.3        Elektrik, Elektronik veya Bilgisayar v.b. bilim dallarını içeren mühendislik mesleğinin gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde tanınmış Ahlaki ve Mesleki Davranış Genel Kurallarına uygun olmak,

 

5.1.4        T.C. vatandaşlık haklarına sahip, olmak, çevresince iyi tanınıp, güvenilmek.

 

5.1.5        T.C. yasalarının tanımış olduğu haklar çerçevesinde yabancı uyruklu mühendisler derneğe üye olabilir.

 

5.1.6        Tercihen TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı olmak,

 

5.1.7        Tüzel kişilikler, gerçek kişi özelliğini taşıyan üyelik tanımına uygun temsilci atayarak derneğe üye olabilirler.

 

5.2   DERNEĞE ÜYE OLMA

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği’nin, Asıl Üye, Aday Üye, Misafir Üye ve Onur Üyesi olmak üzere dört çeşit üyesi vardır.

 

5.2.1        Asıl Üye: 

5.2.1.1    Elektrik Tesisat Mühendisliğinde Madde 5,1’de belirlenmiş niteliklere sahip olan,

 

5.2.1.2    Derneğe girmek istediğine dair imzalı müracaat formu veren, Bu tüzüğe göre aidat vermeyi ve Derneğin Mesleki Ahlak Kurallarına uymayı kabul ve imza etmiş olan ve üye değerlendirme kurulu tavsiyesi ve Yönetim Kurulunca Dernek Asıl Üyeliğine kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir.

 

5.2.1.3    Gerçek kişiler; Türk vatandaşı veya T.C. yasalarının tanımış olduğu haklar çerçevesinde yabancı uyruklu kişidir.

 

5.2.1.4    Tüzel kişiler; bünyesinde en az bir (Elektrik, Elektronik veya Bilgisayar v.b. bilim dallarını içeren) mühendis bulundurmalı ve sektörde en az 5 yıl derneğin amaç ve değerlerine uygun faaliyet göstermiş olmalıdır. Tüzel kişilik kendisini temsilen Tüzel kişilik Yönetim Kurulu kararı ile bir asıl bir yedek üye (iptal edilecek) belirleyip dernek yönetimine yazılı olarak bildirecektir. Bildirilecek bu üyeler dernek Asıl üyelik şartlarını sağlamış olmalıdır.  

 

5.2.2        Aday Üye

Derneğe Asıl üye olma şartlarını tam olarak sağlayamayan, Elektrik, Elektronik veya Bilgisayar v.b. bilim dallarını içeren Mühendislerdir.

Aday Üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile derneğe aday üye olarak kabul edilebilirler. Aday üyelerin oy hakkı ve Derneğin Yönetim ve Denetim Kurullarına ve Haysiyet Divanına seçilme hakları yoktur. Aday Üyelere çalışma komisyonlarında, kongre, sempozyum (bilgi şöleni), panel ve uluslararası toplantılarda Yönetim Kurulu kararı olmak kaydıyla temsil hakkı verilebilir. Üyeliği devam eden Aday Üyeler, derneğe Asıl üye olma şartlarına haiz oldukları tarihten itibaren üye değerlendirme kurulu tavsiyesi ve Yönetim Kurulu Kararı ile Asıl Üyeliğe geçer. Aday üyelerden aidat ücreti alınmaz

 

5.2.3        Misafir Üye:

Derneğe ve Mesleğe büyük yarar ve katkıları olan, meslekle ilgili yapı teknolojisinde hizmet veren Kamu veya Özel sektörde çalışan diğer meslek dallarındaki akademisyen, yönetici, uzman ve benzeri teknik elemanlardır.

Misafir Üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile derneğe misafir üye olarak kabul edilebilirler. Misafir üyelerin oy hakkı ve Derneğin Yönetim ve Denetim Kurullarına ve Haysiyet Divanına seçilme hakları yoktur. Misafir Üyelere çalışma komisyonlarında, kongre, sempozyum (bilgi şöleni), panel ve uluslararası toplantılarda Yönetim Kurulu kararı olmak kaydıyla temsil hakkı verilebilir. Misafir üyelerden aidat ücreti alınmaz.

 

5.2.4        Onur Üyeliği:

Onur Üyeliği bir payedir. Mesleğe ve Derneğe büyük maddi ve manevi yardımları görülen kişilere Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun Kararı ile ONUR ÜYELİĞİ payesi verilebilir. Bu paye, onunla taltif edilen kişiye oy ve seçim hakkı kazandırmaz. Onur Üyeliği payesi Asıl, Aday veya Misafir Üyesi olanlara verildiği takdirde, Asıl, Aday veya Misafir üyelik statüsünü değiştirmez. Ayrıca dernekte 15 yıl ve üzeri devam etmiş olan ve 65 yaş üzeri Asıl üyeler derneğimizin Onur Üyesidir.Onur üyelerinden aidat ücreti alınmaz.

 

5.3  ÜYELİĞE KABUL EDİLMEME:

Affa uğramış olsalar bile; 

 

5.2.4.1    Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

5.2.4.2    Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde yazılı halkı sınıf, ırk, dil, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etmek suçlarıyla, kalpazanlık suçlarından biriyle mahkûm olanlar, siyasi ve ideolojik amaçlarla suç işlemekten mahkûm olanlar,

 

5.2.4.3    Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar,

 

5.2.4.4    Dernekler Kanunu’na aykırı bir fiilden dolayı mahkûm olanlar derneğe üye olamazlar.

 

5.1 ve 5.2 maddelerindeki şartlara haiz olanların Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneğine üye olabilmesi için dernek üyesi en az iki kişinin referansı gerekmektedir. Tavsiye edilen aday üyeler verecekleri beyannamede üye olmak istediklerini, Madde 4’te tanımlanan AHLAKİ VE MESLEKİ DAVRANIŞ GENEL KURALLARI’na göre hareket etmeyi kabul ettiklerini ve yıllık aidat ödeyeceklerini beyan ve taahhüt ederler. Yönetim Kurulu adayın vermiş olduğu beyanname ve adayın niteliklerini kapsayan diğer dokümanları üyelik değerlendirme kurulu marifetiyle tetkik ettirdikten sonra, adayın Derneğe kayıt edilip, edilmemesi hakkında gerekli kararı verir. Sonuç müracaat sahibine en geç 30 gün içinde bildirilir. Giriş kararı kendisine tebliğ edilen aday, en çok bir ay içinde yıllık aidatını vermek mecburiyetindedir.

 

5.4  ÜYELİKTEN AYRILMA

Kendi arzusu ile Dernekten ayrılmak isteyen üye, bunu yazılı olarak bildirmek ve borcunu ödemekle yükümlüdür. Tekrar üye olmak istemesi halinde üye olma işlemlerine tabi olur.

 

5.5  ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Yıllık aidatı ödemeyen üyeye yazı ile hatırlatılır ve aynı yılın Kasım ayı sonuna kadar ödemeyenler, Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerin, Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların üyelikleri sona eder.

 

MADDE 6   

DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır;

6.1   GENEL KURUL

6.2   YÖNETİM KURULU

6.3   DENETİM KURULU

6.4   ONUR KURULU

6.5   ÜYE DEĞERLENDİRME KURULU

6.6   DANIŞMA KURULU

6.7   KOMİSYONLAR

 

6.1    GENEL KURUL

6.1.1        İki yılda bir defa Şubat ayı içinde Olağan,

 

6.1.2        Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Olağan Üstü toplanır.

 

6.1.3        Aidatlarını ve derneğe borçlarını tamamen ödememiş üyeler Dernek Genel kurulu’na katılamaz. Söz hakkı yoktur, oy hakkı kullanamazlar.

 

6.1.4        Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Genel Kurul’a katılacak üyelere en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi duyurulur. Genel kurula katılacak üyelere yapılan duyuru kapsamında davet mektubu ekinde faaliyet raporu ve yıllık bilançolar gönderilir.

 

6.1.5        Bu duyuruda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının ne zaman yapılacağı da belirtilir.

 

6.1.6        Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

 

6.1.7        Üyeler ikinci toplantıya, 6.1.3, 6.1.4 ve 6.1.5’de belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

 

6.1.8        Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

6.1.9        Genel Kurul, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

 

6.1.10      İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul Toplantıları, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

 

6.1.11      Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır.

 

6.1.12      Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve iki kâtip seçilir.

 

6.1.13      Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Genel Kurul Toplantı Tutanakları Başkanlık Divanınca düzenlenir ve imzalanarak toplantı sonunda Yönetim Kuruluna verilir.

 

6.1.14      Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur

 

6.1.15      Genel Kurul Toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

 

6.1.16      Genel Kurul’a katılan her Asıl Üye ve Tüzel Kişilik Temsilcisinin 1 oy hakkı vardır, Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Diğer üyeler Genel Kurul Toplantılarına oy sahibi olmamak şartıyla katılabilirler, öneri ve dileklerde bulunabilirler. Genel Kurulda oy kullanabilmek için üyelerin altı aydan fazla süredir dernek üyesi olması gerekir.

 

6.1.17      Genel Kurulda kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır, seçimlerin gizli oyla yapılması esastır. Ancak Yönetim Kurulu seçimleri hariç diğer seçimleri Genel Kurul kararı ile açık oyla da yapılabilir.

 

6.1.18      Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve yalnız gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanmazsa en az on gün sonra Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olmamak üzere katılanların sayısı ile yetinilir.

 

6.1.19      Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplanır.

 

6.1.20      Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

6.1.20.1  Bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Kâtipten ibaret Başkanlık Divanını seçmek,

 

6.1.20.2  Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,

 

6.1.20.3  Gelecek yıllar için çalışma programı esaslarını tespit etmek,

 

6.1.20.4  Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,

 

6.1.20.5  Dernek organlarının Asıl ve yedek üyelerini seçmek,

 

6.1.20.6  Dernek Tüzüğünü değiştirmek,

 

6.1.20.7  Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcutların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

 

6.1.20.8  Komisyonlar tarafından hazırlanan raporları görüşmek ve karara bağlamak,

 

6.1.20.9  İhtilaflı konularda nihai kararları vermek,

 

6.1.20.10 Derneğin feshine karar vermek,

 

6.1.20.11 Derneğin birliklere ve federasyonlara katılması veya ayrılmasına karar vermek,

 

6.1.20.12 Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

6.1.20.13 Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek.

 

6.1.20.14 Derneğin yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara üye olunması veya ayrılması konusunda karar vermek.

 

6.1.20.15 Dernek şubelerinin açılmasını veya kapanmasını kararlaştırmak.

 

6.2   YÖNETİM KURULU

6.2.1        Yönetim Kurulu 11 (ONBİR) Asıl, 11 (ONBİR) Yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter Üye, bir Muhasip Üye seçerek iş bölümü yapar. Yönetim Kurulunun süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu Başkanlığına ilk defa seçilen ETMD Üyesi 1 Dönem (2 Yıl) daha Yönetim Kurulu Başkanlığına devam edebilecektir. ETMD Yönetim Kurulu Başkanlığı süresi 2 Dönemi (4 Yıl) geçemez.

 

6.2.2        Yönetim Kurulunun üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Dernek Üyelerinin arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

6.2.3        Yönetim Kurulu, Kararlarından ve yaptığı işlerden yalnız Genel Kurula karşı sorumludur.

 

6.2.4        Yönetim Kurulu, Derneğin amacı ve tüzüğü ile Genel Kurulun kararlarına uygun çalışma yapar. Yönetim Kurulunun karar verebilmesi toplantıya katılanların çoğunluğunun olumlu oyu ile geçerlidir. Bu kurul en az ayda bir defa toplanır. Üç ay süre ile toplantıya gelmeyen üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır.

 

6.2.5        Yönetim Kurulu en az yönetim kurulu toplam üye sayısının yarısı artı bir çoğunluğun katılması ile toplanabilir.

 

6.2.6        Derneği Başkan temsil eder.

 

6.2.7        Başkan Yardımcısı, Başkanın yokluğunda ona vekâlet eder.

 

6.2.8        Sekreter Üye, Derneğin yazışmalarını yönetir.

 

6.2.9        Muhasip Üye Derneğin mali işlerini yürütür.

 

6.2.10      Mali konularda Derneği Başkan veya Başkan Yardımcısı ile Muhasip Üyenin müşterek imzaları ilzam eder.

 

6.2.11      Yönetim Kurulu Kararları tutanağa çevrilir ve toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır.

 

6.2.12      Başkan gerekli gördüğü zamanlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

6.2.13      Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

 

6.2.14      Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

6.2.14.1  Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,

 

6.2.14.2  Yurtiçi ve Yurtdışında Madde 9’da esasları tanımlandığı şekilde Şube ve Temsilcilikler kurmak. Gerekli yasal işlemleri yapmak.

 

6.2.14.3  Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

 

6.2.14.4  Türk vatandaşı olmayanların Dernek Misafir veya Onur üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

 

6.2.14.5  Genel Kurul ve Onur Kurulu kararlarını uygulamak,

 

6.2.14.6  Gerekli gördüğü konularda, komisyonlar kurmak, ücretli personel tutmak,

 

6.2.14.7  Başkan ve Sekreter üyenin imzası ile bildiri, beyanname ve benzeri yayınların yapması için karar alır.

 

6.2.14.8  Dernek Müdürünü atamak, müdürün görevlerini temsil, imza ve harcama konuları ile diğer konulardaki yetkilerini belirlemek,

 

6.2.14.9  Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen bir ay içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen Asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhlarını dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirmek,

 

6.2.14.10 Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak, yetkileri kullanmak,

6.2.14.11 Gerekli görülmesi halinde Dernek ve İktisadi İşletme için çalışılan banka ve şube değişikliği yapmak,

6.2.14.12 Madde 6.8’de esasları tanımlandığı şekilde ve gerekli görülen hallerde İcra Kurulları kurmak.

  

6.3   DENETİM KURULU

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç Asıl üyeden oluşur. Genel Kurul üç yedek üye de seçer. Asıl Üyeliklerin boşalması halinde sıra ile yedekler gelir. Denetim Kurulu Üyeleri iki yıl süre ile seçilir.

 

Denetim Kurulu, Dernek hesap ve işlemlerini bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler, denetlemelerinin sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplanıldığında Genel Kurula sunar.

 

6.4   ONUR KURULU

Onur Kurulu, Derneğin en az otuz senelik mesleki tecrübesi olan üyeleri arasından Genel Kurulda iki yıl süre ile üç Asıl ve üç yedek üye olarak seçilir. Bunlar aralarında bir başkan seçerler.

 

Onur Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi veya Onur Kurulu Başkanının göstereceği lüzum üzerine toplanır ve gündemdeki hususları görüşür.

  

Onur Kurulu’nun görevleri etik değerlerin oluşturulması ve korunması amacı ile çalışmalar yapmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak, dernek üyeleri hakkındaki şikâyetleri inceleyerek karara bağlamaktır

 

Bu kararlar;

1.     Şikâyetin reddi,

2.     Şahsına yapılacak yazılı kınama,

3.     Bütün üyelere duyurulacak şekilde kınama,

4.     İki yıldan fazla olmamak şartıyla üyelikten uzaklaştırma, (iptal edilecek)

5.     Süresiz uzaklaştırma şeklinde olabilir. (iptal edilecek)

 

Derneğin asıl üyeleri veya Yönetim Kurulu herhangi bir üye hakkında, Derneğin Tüzüğüne, Mesleki Ahlak Kuralları Hükümlerine uymadığı veya mesleğin şeref ve haysiyetine halel getirecek işlemde bulunduğu gerekçesiyle, şikâyette bulunabilir. Şikayetler iddiacı tarafından mevcut delilleri ile Dernek Onur Kurulu’na gizli ve yazılı olarak yapılır. Onur Kurulu konu ile ilgili nihai karara varmadan gerekli gördüğü her türlü soruşturmayı yapar, delilleri toplar ve şikâyet edilen üyenin yazılı savunmasını ister. Onur Kurulu yazılı savunması alınmamış herhangi bir üye hakkında hiç bir karara varamaz. Ancak şikâyet edilen üye, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı savunmasını vermediği takdirde Onur Kurulu gerekli kararı alır. Bütün soruşturma ve delil toplama işlemleri gizlidir. Onur Kurulu verdiği kararı, sebepleri ile Dernekte hazırlayacağı bir raporla gereği için Yönetim Kuruluna aktarır. Üyelerin Onur Kurulu Kararlarına Genel Kurul’da itiraz hakları saklıdır.

 

6.5   ÜYE DEĞERLENDİRME KURULU (BALOTAJ KURULU)

 Üye Değerlendirme Kurulu, Derneğin en az onbeş yıllık mesleki tecrübesi olan ve yönetim kurulu üyesi olmayan üyeleri arasından Genel Kurul’da iki yıl süre için üç Asıl ve üç yedek üye olarak seçilir. Kurulun başkanı yoktur.

 

Üye Değerlendirme Kurulu, en az iki üyenin tavsiyesi ile yapılan üyelik müracaatlarını değerlendirerek, müracaat edenlerin, derneğe üye olabilme liyakatine sahip olup olmadıkları hususunda bir rapor tanzim etmek suretiyle Dernek Yönetim Kuruluna, üye olarak kabulleri hakkında olumlu veya olumsuz tavsiyede bulunur. Dernek Yönetim Kurulu da bu tavsiye doğrultusunda, müracaat edenin üyeliğe kabulü hakkında kararını verir. Üyelik Değerlendirme Kurulu raporları en üst düzey gizlilik derecesinde değerlendirilir.

 

6.6   DANIŞMA KURULU 

Danışma Kurulu, ETMD Kurucu Üyeleri ve Geçmiş Dönemlerdeki Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşur. Danışma Kurulu, ETMD’nin ve Elektrik Tesisat Mühendisliğinin geleceğine yönelik düşünce ve önerilerini mevcut Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde sunar. Danışma Kurulu, mevcut Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla yılda en az bir (1) kez toplanır. Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu toplantılarına gerekli gördüğü kişileri çağırabilir.

  

6.7   KOMİSYONLAR

Genel Kurul’da yapılacak öneriler veya Yönetim Kurulunun lüzum göreceği konularla ilgili olarak Yönetim Kurulunca ihtisas komisyonları kurulabilir. Bu komisyonlar devamlı olabileceği gibi, belirli bir görevle sınırlı olarak da kurulabilir. Komisyonlar ihtisas organları olup, hazırladıkları raporların veya vardıkları neticelerin bağlayıcı bir niteliği yoktur. Genel Kurulca benimsenen hususlar bağlayıcı nitelik kazanırlar. Komisyonlar etüt edilecek konunun kapsamıyla uygun olarak yeterli adette tüm üyeler arasından teşkil edilirler. Çalışma süreleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Komisyonlar etüt ettikleri konuyla ilgili raporlarını Yönetim Kuruluna verirler.

 

6.8   İCRA KURULU

İcra Kurulu, ETMD Yönetim Kurulu tarafından seçilen başkan ve üyelerden oluşur. Yönetim kurulu İcra kurulu başkan ve üyelerini değiştirme yetkisine sahiptir. İcra kurulu Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde birden fazla olabilir. İcra kurulunun görev, yetki, sorumluluk ve çalışma programı Yönetim Kurulu tarafından tanımlanır. Denetim Kurulu, İcra Kurullarının faaliyetlerini denetler.

 

MADDE 7   

MALİ HÜKÜMLER VE BORÇLANMA USULLERİ

7.1   Derneğin gelirleri şunlardır;

 

7.1.1        Üyelerden alınacak aidat, (Yıllık aidatlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.)

 

7.1.2        Dernekçe düzenlenen balo, eğlence, piyango, müsamere, konser, yarışma, konferans, yayın, gezi ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

 

7.1.3        Dernek taşınır ve taşınmaz mallarından kira işletme ve satış yolu ile elde edilecek gelirler, yapılan yayınlardan ve hizmetlerden elde edilecek gelirler,

 

7.1.4        Devlet tarafından yapılacak hibe, teşvik ve ödenekler,

 

7.1.5        Yasaya aykırı olmayan kişi, kurumlar ve benzerleri tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.

 

7.2   Derneğin harcama usulleri şunlardır

 

7.2.1        Dernek, gelirlerini amaçları doğrultusunda harcar.

 

7.2.2        Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak borçlanma esasları ile ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi gereklidir

 

7.2.3        Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont (hesap belgesi) veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

 

7.2.4        Üye olunacak yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ödenecek aidat tutarları Dernek bütçesinden ödenir.

 

MADDE 8   

TUTULACAK DEFTERLER

Dernek, 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan yönetmelikler ile 4771 sayılı medeni yasanın 62.maddesine dayanılarak çıkartılan Yönetmelik’ de ve diğer yasa ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar.

 

Bu defterlerin Noterden veya İl Dernekler Biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

 

Dernekçe satın alınan veya bağış veya vasiyet yolu ile intikal eden taşınmaz mallar, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde içişleri Bakanlığı’na bildirilir.

 

MADDE 9   

ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER

9.1   Şube ve Temsilcilikler;

Dernek Genel Kurul Kararı ile uygun gördüğü yurtiçi ve yurtdışında Şube veya temsilcilikler açabilir.

Şube veya temsilcilik açılmasına karar verildiği takdirde, Yönetim Kurulunca Başkan Yardımcısı ile birlikte 2 üye görevlendirilir ve dernekler Kanuna göre gerekli işlemleri yaparlar.

 

Şube veya temsilcilik, Dernek Genel Kurulunun kararlarına göre Derneğin amacına uygun tarzda ve Derneğin merkez yönetimine bağlı olarak hizmet ve çalışma yapar. Şube veya temsilcilik, Derneğin üye olduğu uluslararası kuruluşlarla doğrudan ilişki kuramaz.

 

Şubeler ve temsilcilikler, ETMD Genel Kurulunda, Şube Yönetim Kurulundan ve Temsilciliklerden en az 1 (Bir) kişi ile temsil edilir. Bu kişiler Şube Genel Kurulunda belirlenir.

 

Şubeler vakıf ve fon kuramaz.

9.2   Şube Organları ve Gelirleri

9.2.1        Şube Genel Kurulu:

Şubeye kayıtlı üyelerden meydana gelir. Diğer ETMD üyeleri (Asıl, Aday ve Fahri Üyeler) Şube Genel Kuruluna katılır fakat oy kullanamaz. Şube Genel Kurulu görevleri, ETMD Genel Kuruluna ait görevler, sadece şubenin çalışma sahasında geçerli olmak kaydıyla aynıdır. Şube Genel Kurul Toplantısı, bütün üyelere yazılı olarak duyurulur. Ayrıca ilan yapılmaz. Şube Genel Kurulu, Merkezin genel kurulundan en az iki ay önce yapılması zorunludur. Toplantı usulü, Dernek Genel Kurulunda olduğu gibidir.

 

9.2.2        Şube Yönetim Kurulu:

5 (beş) Üyeden meydana gelir. İki yıl için Şube Genel Kurulunca seçilir. Ayrıca 5 Yedek Üye de seçilir. Yönetim Kurulu, kendi arasından bir Başkan, bir Sekreter Üye, bir Muhasip Üye seçer. Yönetim Kurulunda bir üyelik boşaldığında, sıradaki ilk üye kurula katılır.

 

Şube Yönetim Kurulunun görevleri, ETMD Yönetim Kuruluna ait görevlerin, sadece şubenin çalışma sahasında geçerli olmak kaydıyla aynıdır.

 

ETMD Yönetim Kurulunun vereceği görevler ayrıca yerine getirilir. Şube Yönetim Kurulu, her yıl fiili gelir ve gider hesaplarını ve gelecek yıla ait bütçesini, ETMD Yönetim Kuruluna bildirerek onayını alır.

 

9.2.3        Şube Denetçisi:

Üç Denetçi, Şube Genel Kurulu tarafından iki yıl için seçilir. Ayrıca üç yedek denetçi de seçilir. Görevde boşalma halinde, yedek denetçi görevi devralır. Denetçinin görevi, ETMD Denetim Kuruluna ait görevin, şubenin çalışma sahasında geçerli olmak kaydı ile aynıdır. 

      ETMD merkezinin tabi olduğu yükümlülük ve sorumluluklar Şube ve Temsilcilikler içinde geçerli olacaktır.

9.2.4        Şube Gelirleri:

Şubeler gelirlerini ve giderlerini bu tüzükte tanımlanan amaçlara göre sorumlu ve yetkilidirler. Dernek merkezinin denetimine de tabidirler.

 

 

MADDE 10  

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Dernek’de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

MADDE 11  

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Yönetim Kurulunun Genel Kurul gündemine alması veya Genel Kurula katılan üyelerin en az 1/10 tarafından gündeme alınmasının yazılı olarak talep edilmesi halinde yapılabilir.

Genel Kurulu İlk toplantısında tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3’ünün toplantıda hazır olması ve değişiklikleri kabul etmesi gereklidir. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmamakla birlikte bu toplantının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk (yönetim ve denetim kurulu üye sayısının en az iki katı) aranır.

İkinci toplantıda Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, hazır bulunan üye sayısının 2/3 çoğunluğudur.

 

MADDE 12  

DERNEĞİN FESHİ

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip olan dernek üyelerinin en az 2/3’ü toplantıda hazır bulunması şarttır.

 

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde, üyeler ikinci toplantıya, 6.1.3, 6.1.4 ve 6.1.5’de belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir.

 

Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

 

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

Derneğin feshi halinde her türlü mal varlığı Türk Eğitim Vakfına devredilir.

 

Bu Tüzükte hakkında hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu Hükümleri uygulanır.

 

MADDE 13  

DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ

Dernek kurucularının ad, soyad, doğum yeri ve yılı, tabiyeti ve ikamet adresleri aşağıda gösterilmiştir.

 

No

Adı Soyadı

1

Atalay KASAP

2

Hüseyin GÜLSOY

3

İsmet DEFNE

4

Kemal KIZILHAN

5

Levent DİRLİK

6

Medih ERTAN

7

Rıdvan ÇELİKEL

8

Sabri GÜNAYDIN

9

Sermet ŞATIR

10

Yusuf Hikmet KAYA

 

MADDE 14  

ONURSAL BAŞKAN

Dernek Başkanlığı yapmış, Dernek Tüzüğünde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine önemli katkılarda bulunmuş ve Derneğin gelecekteki faaliyetlerinde Dernek Tüzüğünde belirtilen amaçlar ve faaliyetler kapsamında görüş, öneri ve fiili katkılarından yarar beklenen üyeler Yönetim Kurulunun tarafından Onursal Başkan olarak seçilebilir.

14.1 Derneğin aynı zaman dilimi içinde sadece tek bir Onursal Başkanı bulunabilir. Onursal Başkanın istifası veya vefatı halinde aynı yöntemle yeni onursal başkan seçilir.

14.2 Onursal başkanın oy hakkı vardır. Dernek kurullarında yer alabilir.

14.3 Onursal Başkana çalışmalarından dolayı herhangi bir ücret ödenmez. Ancak, dernek için görevlendirilen işlerde gerekmesi halinde, yol ve konaklama giderleri karşılanabilir. Onursal Başkan Derneğin adını kullanabilir ve görevleri esnasında Derneğin tesislerinden ve imkanlarından yararlanabilir.

14.4 Onursal Başkan dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve yöntemler dışında hareket ettiği durumda yönetim kurulu tarafından Onursal Başkanlık ünvanı geri alınır ve başka bir Onursal Başkan seçilebilir.

14.5 Denetim Kurulu, Onursal Başkanın faaliyetlerini denetler.

 

Bizi takip edin