Elektrik Depolama Yatırım Teşviği Kabul Edildi

Yatırımcılar RES ve GES projeleri için yarışmalardan muaf olacaklar.

Elektrik depolama tesisi yatırımlarına teşvik getirilmesini öneren kanun teklifi 1 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde değişiklik yapılmadan kabul edildi.

Kabul edilen değişiklik sayesinde elektrik depolama tesisi yatırımı yapacağını taahhüt eden enerji yatırımcıları depolama yatırımları ile aynı kapasitede yeni rüzgar ve/veya güneş enerjisi yatırımları için yarışmaya gerek olmadan önlisans hakkı sağlayabilecekler.

Ayrıca mevcut santrallere depolama tesisi ilave edecek yatırımcılar, bu tesisin gücü kadar ek kapasite hakkı elde edebilecekler.

Bu yatırımlar aynı zamanda 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında YEK Destekleme Mekanizmasından da yararlanabilecek.

Uygulamaya ilişkin Usul ve Esaslar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıkarılacak Yönetmelik ile belirlenecek.

Kanun teklifinin ilk imzacısı AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin kanunun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında yaptığı değerlendirmede teklif ile elektrik depolama tesisi yatırımlarının teşvik edilmesinin amaçlandığın söylerken, bu tesislerde üretilen enerjinin fiyatının, piyasa fiyatının altına düştüğü takdirde aradaki farkın YEKDEM kapsamında karşılanacağını kaydetmişti.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7’nci maddesine eklenecek fıkralar aşağıdaki şekilde olacak;

• Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar Kurum tarafından rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin önlisans verilir. Bu kapsamdaki üretim tesisleri için Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında kurulacak tesisler için, önlisans ve lisans verme koşullan ile tadili ve iptali, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde teminatın irat kaydedilmesi hususları ve bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamında kurulacak tesisler 5346 sayılı Kanunun 6 nci maddesi hükümlerinden yararlandırılabilir.


• Kısmen veya tamamen işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar, lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması, işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü aşmaması ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden alman tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu olması hâlinde kapasite artışına izin verilir. Bu çerçevedeki kapasite artışları İçin 5346 sayılı Kanunun 6/C maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz. Bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir.

Kaynak: